Apris - letni razgovori

KADROVSKO INFORMACIJSKI SISTEM ZA PODPORO LETNIM RAZGOVOROM
Za učinkovito ciljno vodenje, načrtovanje razvoja zaposlenih, vpeljavo sprememb in uspešnost podjetja

Informacijski sistem apris je zmogljivo orodje, namenjeno učinkovitemu upravljanju zaposlenih in podjetja. APRIS poenostavlja vodenje letnih razgovorov ter nudi odlično podporo za načrtovanje razvoja zaposlenih, ugotavljanje njihovega zadovoljstva, analizo problemov in uvajanje izboljšav v podjetje.

 

Uvedba APRIS-a lahko tudi vam prinese naslednje koristi:

Pregled nad cilji organizacijskih enot in zaposlenih

 • Vodstvo podjetja ima pregled nad cilji posameznih organizacijskih enot
 • Vsak vodja ima pregled nad cilji neposredno podrejenih sodelavcev in, če jih ima, tudi podrejenih organizacijskih enot


Podpora za usklajenost ciljev

 • Cilji vseh organizacijskih enot in cilji zaposlenih so usklajeni s cilji podjetja -> učinkovitejša izraba človeških virov ter večja uspešnost podjetja
 • Cilji na področju strokovnega razvoja so tesno povezani s cilji podjetja in dejanskimi potrebami dela (izhajajo iz postavljenih ciljev na delovnem področju in so podprti s strani neposrednega vodje)
  večja dodana vrednost usposabljanj ter večja uspešnost zaposlenih


Jasno razumevanje vlog in ciljev
Vsi zaposleni imajo jasno predstavo o tem:

 1. kakšen rezultat se pričakuje od njih
 2. kako bodo s svojimi cilji prispevali k skupnim ciljem (razumejo svojo vlogo v podjetju)
  večja motiviranost ter uspešnost zaposlenih in podjetja


Učinkovito spremljanje delovnih rezultatov

APRIS omogoča učinkovito spremljanje rezultatov -> večja motiviranost in kvaliteta dela zaposlenih

Identifikacija problematičnih področij
Vodstvo podjetja in vodje lahko na podlagi samodejne obdelave podatkov hitro ugotovijo:

 1. kje v podjetju se pojavljajo problemi (v katerih oddelkih) in
 2. zakaj se pojavljajo


Pregled nad zadovoljstvom zaposlenih
Vodstvo in kadrovska služba imata pregled nad zadovoljstvom v podjetju in posameznih organizacijskih enotah (zadovoljstvo se spremlja po ključnih kategorijah) -> osnova za učinkovito načrtovanje sprememb ter večje zadovoljstvo in uspešnost zaposlenih

Zbrani predlogi izboljšav – na enem mestu
Vsi predlogi za izboljšave v podjetju in posameznih organizacijskih enotah so zbrani na enem mestu in so vedno na razpolago (predlogi so pregledno zbrani in urejeni po posameznih, vnaprej opredeljenih kategorijah) a osnova za učinkovito načrtovanje sprememb, boljšo organizacijsko klimo ter uspešnost

Odlična podpora za načrtovanje razvoja zaposlenih
Kadrovska služba lahko v trenutku(!) pridobi seznama potreb (ciljev) na področju razvoja in izobraževanja -> izjemen prihranek časa in denarja, enostavno načrtovanje razvoja človeških virov

Večja motiviranost, odgovornost in samoiniciativnost zaposlenih, večji občutek pripadnosti podjetju
Vgrajeni koraki in metodološka pomoč prispevajo h kakovostnemu vodenju letnega razgovora ter spodbujajo razvoj želenih kvalitet pri zaposlenih.

Vsi podatki so shranjeni na enem mestu
Vsi podatki, zbrani na letnem razgovoru, so shranjeni na enem mestu (strežniku).

Družbeno odgovorni

Na Positivi se zavedamo družbene odgovornosti. Vključujemo jo v vodenje in poslovanje na raznih področjih našega delovanja. V odnosu do okolja, do svojih zaposlenih, partnerjev in drugih.

Več >>

{* *}