fbpxDOKUMENTNI SISTEM SKLADA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

POSLOVNA APLIKACIJA IN PORTAL

Ogled naročnika

NEKAJ OSTRANKI


V skladu s temeljnimi cilji delovanja Sklada, kot so opredeljeni v Zakonu o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, v strategiji razvoja slovenskega kmetijstva in v programu razvoja slovenskih gozdov, ima Sklad ključno strokovno delovno področje:

Ostala delovna področja so:

Ključna odgovornost in naloga Sektorja za kmetijstvo je upravljanje in razpolaganje s kmetijskimi zemljišči v lasti Republike Slovenije. Naloge Sektorja za kmetijstvo obsegajo sklepanje zakupnih pogodb na podlagi javnih razpisov za oddajo kmetijskih zemljišč v zakup in dejavno izvajanje politike na področju prometa z zemljišči: nakupi, prodaje in menjave zemljišč.

Sektor za kmetijstvo v okviru Sklada KZG RS skrbi tudi za vzdrževanje kmetijske infrastrukture ter sanacijo in melioracijo zemljišč. Sektor za kmetijstvo vsako leto izdela letni programa dela in – na koncu leta – poročilo o gospodarjenju s kmetijskimi zemljišči, ki je del zaključnega poročila Sklada. Sektor za kmetijstvo vodi Martin Brus, univ. dipl. inž. živinoreje.

Gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči v lasti RS

Po Zakonu o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Sklad gospodari s kmetijskimi zemljišči in gozdovi v lasti Republike Slovenije.

Gospodarjenje obsega razpolaganje in upravljanje z zemljišči:

 • Razpolaganje pomeni predvsem izvajanje postopkov, povezanih s spremembo lastništva: promet, menjave, razdružitve, komasacije, denacionalizacija, nadomestna zemljišča, brezplačni prenosi na podlagi zakonov.
 • Upravljanje z zemljišči pomeni skrb za racionalno rabo, primerno rento, ohranjanje okoljevarstvene vrednosti in izboljšanje posestne strukture ter zagotavljanje točnih evidenc o zemljiščih.

SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ BY POSITIVA STOCK PHOTO
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ BY POSITIVA STOCK PHOTO
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ BY POSITIVA STOCK PHOTO

O PROJEKTU

V grobem poslovna aplikacija Sklada kmetijskih zemljišč DokSpis omogoča naslednje:

 • Iskanje in odpiranje zadeve
 • Ustvarjanje zadeve
 • Vnos in urejanje zadev ter dokumentov
 • Iskanje strank
 • Urejanje in dodajanje nove stranke
 • Vnašanje parcelnih številk in katastrskih občin
 • Urejanje in dodajanje dokumentov
 • Dodajanje novega dokumenta
 • Nastavitev opomnikov za rok
 • Iskanje strank
 • Dodajanje elektronske priloge iz datoteke
 • Dodajanje elektronske priloge iz predloge
 • Dodajanje bralcev
 • Shranjevanje dokumentov
 • Urejanje in dodajanje dogodkov
 • Tiskanje ovitka in popisnega lista
 • Urejanje pravic
 • Zamenjava nosilcev zadeve

Aplikacija je postavljena s pomočjo ogrodja ASP.NET MVC. Postavljena ja je na oblačni storitvi Microsoft Azure. Za iskanje po podatkih se uporablja platforma Solr, podatki se pa hranijo v MS SQL strežniku.

Posnetki zaslona in podrobnejši opis rešitve so stvar poslovne skrivnosti, zatorej je opis projekta bolj skop kot v ostalih primerih.

V kolikor se tudi vaše podjetje ali organizacija zanima za spletno poslovno rešitev, ki bi lahko poenostavila vaše poslovanje se obrnite na info@positiva.si in z veseljem se vam posvetimo in preučimo vaše potrebe.


ZAČNIMO PROJEKT